Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Τι είναι η Ψυ­χο­θε­ρα­πεία;

Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ψυχοθεραπεία προσπαθεί να εμβαθύνει περισσότερο στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και να πετύχει μια μεγαλύτερη αναδόμηση της προσωπικότητας του.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ατομική, ομαδική, οικογενειακή ή ζεύγους. 

Όσον αφορά την ατομική ψυχοθεραπεία, πρόκειται για μια τακτική, μεγαλύτερης διάρκειας θεραπευτική παρέμβαση. Η χρονική διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται από το αίτημα και την προσωπικότητα του θεραπευόμενου. Η κάθε ατομική συνεδρία έχει διάρκεια 50 λεπτά. 

Στην ψυχοθεραπεία ενηλίκων, το άτομο τις περισσότερες φορές είναι συνειδητοποιημένο στο να ξεκινήσει την βαθύτερη ενδοσκόπηση και αναζήτηση. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική θεραπεία είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θα εδραιωθεί μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Ο θεραπευόμενος πρέπει να είναι έτοιμος να ανοιχτεί και να μπει σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης για να αντιμετωπίσει βαθύτερες δυσκολίες.

Το αίτημα του θεραπευόμενου μπορεί να έχει να κάνει με διάφορες δυσκολίες, όπως προσωπική εξέλιξη και αυτογνωσία, χωρισμός ή απώλεια αγαπημένου προσώπου, μια τραυματική εμπειρία, οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα ζεύγους, αισθήματα μοναξιάς, άγχους, κατάθλιψης, φοβίας, ψυχοσωματικών προβλημάτων, προβλημάτων στον εργασιακό χώρο, την ερωτική ζωή κλπ.

Η δυαδική σχέση μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου πρέπει να διέπεται από εχεμύθεια, αμοιβαία εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση και άνευ όρων αποδοχή, στοιχεία που βοηθούν στην θετική έκβαση της ψυχοθεραπείας και κατ’επέκταση στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει το άτομο.