Ψυχομετρικά Τεστ για Παιδιά

Είναι ένα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό εργαλείο που εξετάζει την γενική νοητική λειτουργικότητα ενός παιδιού.

Το Ελληνικό WISC-III είναι η ελληνική έκδοση της κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, Wechsler Intelligent Scale for Children. Ενδείκνυται για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και 11 μηνών.

To Τεστ Θεματικής Αντίληψης για παιδιά είναι ένα προβολικό τεστ προσωπικότητας που μας επιτρέπει να εξετάσουμε περισσότερο τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του κάθε παιδιού καθώς και τη σχέση του παιδιού με το περιβάλλον του.

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών, αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.

Το ιχνογράφηµα και η ζωγραφική αναγνωρίζονται ως δύο από τους σηµαντικότερους τρόπους έκφρασης των παιδιών και έχουν επανειληµµένα συνδεθεί µε την αποτύπωση της προσωπικότητας και των συναισθηµάτων τους.